KUVARS LAW BULGARIA

В адвокатската ни кантора ще откриете професионалисти, на които може да имате пълно доверие. Ние сме постоянни, търпеливи и отговорни, даваме на всеки казус, времето и вниманието, което заслужава. Неразделна част от работата ни е да сме близо до нашите клиенти, за да могат да направят правилното решение, съгласно правните им нужди. Нашите адвокати предлагат експертен поглед на проблемите, които са от значение.

КОРПОРАТИВНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Нашите адвокати и юристи притежават дългогодишен опит в обслужването на дуржества, като им предоставят пълен набор от необходимите им услуги, като: регистрация на дружество, абонаментно обслужване, съдействие при водене на преговори с контрагенти, изготвяне на бланкови или специфични договори, допълнителни споразумения, участие във форуми, дискуции и презентации, образуване на процедура по ликвидация и несъстоятелност и др.

ТРУДОВО ПРАВО И ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Изготвянето на трудови договри и анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители и дисциплинарни производства са част от ежедневната ни работа, като предлагаме на нашите клиенти, независимо физически или юридически лица, най-доброто решение, според ситуацията, в която се намират. Спомагаме за разрешаване на трудово-правни спорове между работодател и служител, осъществяваме процесуално представителство, в случаи на трудова злополука.

ВЕЩНО ПРАВО

Предлагаме сътрудничество при сделки с недвижими имоти, осъществяваме цялостна и детайлна проверка за възбрани, ипотеки и др. Оформяне на документите за покупко-продажба, снабдяване със скици, данъчни оценки и всичко необходимо, касаещо успешна сделка.

СЕМЕЙНО И БРАКОРАЗВОДНО ПРАВО

Осигуряваме най-добрите условия за защита, независимо дали от финансова гледна точка, подялба на имущество или когато се касае за родителски права.

ИМИГРАЦИОННО ПРАВО

Нашият екип от специалисти осигурява адекватни съвети на юридически и физически лица по всички въпроси, свързани с местното законодателство. Подпомагаме клиентите си при подготовката на документите, касаещи получаването на временно или постоянно пребиваване на територията на Република България, както и съдействие за получаване на българско гражданство, при наличие на необходимите предпоставки.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Притежаваме богат опит в консултирането на български и чуждестранни клиенти, съгласно действащите нормативни актове. Изготвяме общи условия, договори и декларации, свързани със защитата и обработката на личните данни.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Подобен тип процедура, обикновено е от изключителна сложност за нашите клиенти, които разчитат на нас за подготовката на документация за участие или възлагане на обществена поръчка.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Консултантското ни дружество осъществява процесуално представителство на своите клиенти при изпълнителни дела. Ние сме специализирани не само при правно съдействие на страната на кредитора, но и защита на длъжника при дела, образувани от банки, небанкови кредитни дружества и дружества за електро или водоснабдяване.

ДЕЛА ПРОТИВ ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

Съгласно чл.7 от Конституцията на Република България, държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. В случай, че сте претърпели подобен тип вреди, нашите адвокати ще ви осигурят необходимото съдействие.